จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สกอ. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ ในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงาน อพ.สธ. และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ อพ.สธ. โดยดำเนินงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศรูปแบบของเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เครือข่าย C- อพ.สธ.) ครอบคลุม 9 เครือข่าย ทั่วประเทศ และได้ร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ แล้วจำนวน 66 สถาบัน การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ สกอ. นำเสนอ ผลการดำเนินงานของเครือข่าย C-อพ.สธ. ทั้ง 9 เครือข่าย ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ อพ.สธ.-สกอ.
3 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การบริการจัดการเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 2) การดำเนินการเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนภารกิจหลัก ภารกิจเร่งด่วนและภารกิจเฉพาะกิจ 3) การส่งเสริมให้เครือข่ายเข้าไปมีบทบาทร่วมกับภาคส่วนต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงพันธุ์พืชของแต่ละเครือข่าย ซึ่งบางชนิดเป็นพันธุ์พืชอนุรักษ์ในโครงการ อพ.สธ. เช่น กล้วย ยางนา เป็นต้น และยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่มีมาจากการวิจัยของแต่ละเครือข่าย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์อาหาร

 

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร [download]

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) [download]

 

กิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2559
               สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 – กันยายน 2559) ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 สกอ. ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของเครือข่าย C-อพ.สธ. และได้จัดตั้งเครือข่าย C-อพ.สธ. คลอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 9 เครือข่าย รวมจำนวนสถาบันที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ 63 สถาบัน ดังนี้

เครือข่าย

สถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย

จำนวนสถาบันที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ

๑. ภาคเหนือตอนบน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9

๒. ภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

4

๓. ภาคกลางตอนบน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11

๔. ภาคกลางตอนล่าง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

11

๕. ภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยบูรพา

4

๖. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7

๗. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

9

๘. ภาคใต้ตอนบน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3

๙. ภาคใต้ตอนล่าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5

รวมทั้งสิ้น

63

 

สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน ของ สกอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. จัดตั้งเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เครือข่าย C-อพ.สธ.)
๓. ประสาน ส่งเสริมให้เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เครือข่าย C-อพ.สธ.) จัดกิจกรรมสนองพระราชดำริฯ ตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมุ่งเน้นกิจกรรม/โครงการที่เป็นพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
๔.จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริฯ (เครือข่าย C- อพ.สธ.) เครือข่ายละ ๑๐๐,๐๐ บาท/ปี
๕. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ ๑ - ๒ ครั้ง
๖. จัดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกับเครือข่าย ปีละ ๑ ครั้ง
๗. ติดตาม รวบรวม สรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริฯของเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เครือข่าย C- อพ.สธ.)
๘. สนับสนุนและร่วมจัดนิทรรศการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ กับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

กิจกรรมการจัดตั้งเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เครือข่าย C- อพ.สธ.)

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เครือข่าย C-อพ.สธ.) ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมหลักที่สำคัญในการเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาของแต่ละเครือข่ายเข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ และร่วมกันจัดทำแผนแม่บทที่เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของแต่ละเครือข่าย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถจัดตั้งเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(เครือข่าย C–อพ.สธ.) ได้อย่างน้อย ๖ เครือข่าย

กิจกรรมการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เครือข่าย C- อพ.สธ.) เครือข่ายละ ๑๐๐,๐๐ บาท/ปี)

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เครือข่าย C-อพ.สธ.) ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมหลักที่สำคัญในการเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาของแต่ละเครือข่ายเข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ และร่วมกันจัดทำแผนแม่บทที่เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของแต่ละเครือข่าย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ และมีกิจกรรม/โครงการที่สนองพระราชดำริเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

ขั้นตอนการดำเนินการ
ทำหนังสือแจ้งความประสงค์จัดตั้งเครือข่าย C-อพ.สธ. ส่ง สกอ. (กรณีเริ่มจัดตั้ง) พร้อมรายชื่อคณะทำงาน
แม่ข่ายส่งแผนการดำเนินงานของเครือข่ายในกรอบวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐บาท
สกอ. จัดทำอนุมัติเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อโอนเงินแล้ว สกอ. จะแจ้งให้แม่ข่ายทราบ
แม่ข่ายรายงานผลการดำเนินงานตามแผน การดำเนินงานของเครือข่ายภายใน
สกอ. สรุปผลการดำเนินงานของเครือข่าย C-อพ.สธ. และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการจัดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกับเครือข่าย ปีละ ๑ ครั้ง

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นแม่ข่ายในการจัดตั้งเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (เครือข่าย C–อพ.สธ.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จำนวนกิจกรรมสนองพระราชดำริฯ ของเครือข่ายเชิงประเด็นโครง การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เครือข่าย C- อพ.สธ.)

การจัดประชุมสัมมนาแนวทางการสนองพระราชดำริฯ ของเครือข่าย C-อพ.สธ.


หมายเหตุ เครือข่ายที่เหลือ ๒ แห่ง คือ ภาคกลางตอนล่างกับภาคใต้ตอนล่าง พึ่งจัดตั้งเครือข่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสถาบันอุดมศึกษาจำแนกตามกิจกรรรม